Kredyty zarówno to większego jak i mniejszego ryzyka stanowią istotne źródło dochodów dla banków depozytowo-kredytowych. Są to transakcje pomiędzy kredytodawcą oferującym środki finansowe a kredytobiorcą, który jest zobowiązany do uregulowania pożyczonego kapitału w wyznaczonym terminie. Osoba zaciągająca zobowiązanie jest także zmuszona do zwrotu odsetek, prowizji czy innych dodatkowych opłat wynikających z korzystania z udostępnionych środków. To z kolei jest wynagrodzenie, jakie uzyskuje bank w rezultacie przeprowadzonej transakcji. Kredyty bankowe świadczone są zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom, małym i średnim firmom lub korporacjom, rolnikom czy rożnym organizacjom. Uzyskane finansowanie może zostać przeznaczone na różne cele i to właśnie predestynacja tychże środków określa cechy kredytu czyli jego wysokość, okres spłaty oraz formę wykorzystania.
Monety w stosach

Rodzaje kredytów bankowych

Kredytobiorcy ubiegają się o zobowiązanie w określonym celu i właśnie ze względu na przeznaczenie wyodrębniamy kredyty:

  • dla przedsiębiorców do realizacji celów produkcyjnych
  • na zaspokojenie innych potrzeb dla osób fizycznych, organizacji państwowych, instytucji zajmujących się rozbudową infrastruktury

Z punktu widzenia ekonomii ów kredyty można podzielić na te oferowane dla przedsiębiorstw oraz te, które świadczone są gospodarstwom domowym. Biorąc pod uwagę te kategorie dodatkowo wyróżniamy kredyty inwestycyjne oraz konsumpcyjne, czyli na wszelką aktualną działalność przedsiębiorstw i osób fizycznych, nie zaś na zakup środków trwałych o dużych wartościach i zdecydowanie dłuższym okresie ich użytkowania.

Biorąc pod uwagę czas potrzebny na uregulowanie zobowiązania finansowego dodatkowo dzielimy kredyt na:

  • krótkoterminowe – do 1 roku
  • średnioterminowe – od 12 miesięcy do 5-ciu lat
  • długoterminowe – powyżej 5-ciu lat

Podstawowe rodzaje kredytów oferowane przed banki

Kredyt jako pożyczka pieniężna
Pożyczka cechuje się tym, że jej maksymalna kwota zwykle nie jest wielka zaś okres spłaty nie przekracza kilku lat. Dlatego w tym przypadku ryzyko kredytowe jest również nieduże. Bank finansuje dowolny cel, na który ma być przeznaczona pożyczka.

Kredyt inwestycyjny na środki trwałe
Ta forma zobowiązania świadczona jest przedsiębiorcom na zakup środków trwałych, takich jak maszyny, budowę dróg czy różnych budynków itp. Jest więc ściśle związany z przedmiotem finansowania. Cel musi być jasno sprecyzowany a bank rości sobie prawo do kontroli wydatków i ewentualnej interwencji, gdy zostają przekazane na cel niezgodny z umową kredytową.

Kredyt inwestycyjno-mieszkaniowy
Oferowany osobom fizycznym by mogły nabyć lub zbudować nieruchomość. Wysokość zobowiązania sięga zwykle kilkuset tysięcy złotych a czas na zwrot odpowiednio długi. Bank świadcząc tak wysokie sumy jednocześnie zyskuje jako zabezpieczenie kredytu w postaci hipoteki.

Kredyt na rachunku bieżącym
Bank ustala limit zadłużenie na rachunku bieżącym posiadaczowi konta. Każde przelane na konto środki powodują, że poziom zadłużenia ulega zmniejszeniu, a przy wypłatach następuje jego wzrost. Gdy limit zadłużenia zostaje osiągnięty dalsze wypłaty są wstrzymane przez bank.